Dr. Sabina Shrestha News

निःसन्तान मध्ये ८५ प्रतिशतले सामान्य उपचारमै सन्तान पाउँछन् 

निःसन्तान मध्ये ८५ प्रतिशतले सामान्य उपचारमै सन्तान पाउँछन् 

कुनै पनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरि नियमित सहवास गरेको एक वर्षसम्म पनि...